Izdelava vrtin

Izvedba vrtin za toplotne črpalke, pitno vodo, namakalne sisteme ali tehnološko vodo

Vrtine za potrebe ogrevanja

Geosonde

Sistem geosonda se nahaja pod površjem in zato ne kvari končnega videza okolice. Ker zavzame skoraj nič oziroma zelo malo prostora, je primeren tudi za manjša zemljišča. Za vgradnjo geosond se običajno izvedejo vrtine globine 80 do 150 m.

Vrtine za geosondo

 • Vrtalska dela,
 • vgradnja in dobava geosond,
 • spremljevalna zemeljska dela,
 • vgradnja jaškov,
 • postavitev razdelilcev za geosonde,
 • cevi elektrofuzijsko zvarimo,
 • povezave do objekta.

Vrtine za vodo

 • Vrtalska dela,
 • vgradnja in dobava vodnjaških cevi,
 • spremljevalna zemeljska dela,
 • vgradnja jaškov,
 • izvedba meritev izdatnosti vodonosnika – črpalni in nalivalni test,
 • oprema vrtine – dobava in vgradnja potopne črpalke,
 • povezave do objekta.
Izdelava vrtine za toplotno črpalko zemlja - voda (geosonda)

Izdelava vrtine za toplotno črpalko zemlja – voda (geosonda)

Izdelava vrtine za toplotno črpalko zemlja - voda (geosonda)

Izdelava vrtine za toplotno črpalko zemlja – voda (geosonda)

 

Ostale vrtine

Izvedba vrtin za

 • samopreskrbo s pitno vodo,
 • namakalne sisteme
 • tehnološko vodo
 • strukturne vrtine
 • vrtine za sanacijo plazov
Izdelava vrtine za kapljično namakanje sadovnjakov

Izdelava vrtine za kapljično namakanje sadovnjakov

Priprava dokumentacije in pridobivanje dovoljenj

Na podlagi naših večletnih izkušenj in glede na potrebe in želje naročnika, pripravimo ustrezno dokumentacijo, izpolnimo vlogo in vodimo upravni postopek za:

 • izkoriščanje toplotne energije iz podtalnice s toplotno črpalko voda-voda,
 • lastno oskrbo s pitno vodo,
 • namakanje zemljišč/drugih površin,
 • izkoriščanje tehnološke vode,
 • drugo.

Dovoljenja, potrebna za izvedbo vrtine za vodo za potrebe toplotne črpalke voda – voda

 • Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda
 • Dovoljenje za rabo vode (vodno dovoljenje)

Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda

Investitor, ki želi izvajati rudarska dela z namenom črpanja podtalnice, mora pred pričetkom del pridobiti dovoljenje za raziskavo podzemne vode.

I. Vsebina

Vloga za pridobitev dovoljenja za raziskave podzemnih voda mora vsebovati zlasti:
1. podatke o prosilcu;
2. podatke o vodonosniku, ki ga namerava prosilec raziskovati, in sicer:

 • opis vodonosnika in mesta izvajanja raziskave,
 • predvidena izdatnost zajetja, in
 • predvideni maksimalni odvzem vode.

II. Priloge h vlogi

 • tehnična dokumentacija o objektih in napravah,
 • izpis iz veljavne prostorske dokumentacije,
 • kopija načrta parcele z vrisom vseh objektov,
 • izjava lastnika nepremičnine na kateri se bo nahajala predvidena vrtina (v primeru, ko prosilec ni lastnik nepremičnine),
 • hidrogeološke raziskave ali strokovne osnove za izdelavo vrtine,
 • mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe (javne vodooskrbe),
 • za vrtine globlje od 30 m, rudarski projekt vrtine po predpisih o rudarstvu ali projektno dokumentacijo za vrtino po predpisih o graditvi objektov,
 • za vrtine globlje od 200 m, revidirani rudarski projekt vrtine po predpisih o rudarstvu ali revidirano projektno dokumentacijo za vrtino po predpisih o graditvi objektov in
 • druga ustrezna strokovna mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo vode in izdajo dovoljenja za raziskave podzemnih voda.

Kadar predvidena vrtina leži v vodovarstevem območju (vodonosnik pitne vode)je predhodno treba izdelati tudi analizo tveganja. Z analizo tveganja moramo zagotoviti, da so predvideni tehnični ukrepi zadostni v taki meri, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa zaradi gradnje objektov ter izvajanja gradbenih del sprejemljivo.

Zakonodajne osnove in literatura:

 • ZAKON O VODAH – ZV-1B, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah /ZV-1B/; Uradni list RS št.57/2008 z dne 10.6.2008
 • PRAVILNIK o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda; Uradni list RS, št. 79/2007z dne 31. 8.

Dovoljenje za rabo vode

Po končanih vrtalskih delih se najprej opravi črpalni preizkus, ki nam pokaže, kakšna je izdatnost vrtine. Črpalni preizkus je tudi osnova za izdelavo hidrogeološkega pročila, ki ga je treba priložiti Dovoljenju za rabo vode.

I. Vsebina vloge

Vloga  za dovoljenje za rabo vode mora vsebovati :

1. podatke o prosilcu;

2. podatke o vodi, ki jo namerava prosilec rabiti, obvezno pa:

 • opis vodnega vira in mesta izvajanja vodne pravice,
 • opredelitev območja izvajanja vodne pravice, in
 • izdatnost zajetja.

3. podatke o nameravani rabi vode:

 • opis vrste, obsega in namena rabe vode,
 • predvideni maksimalni odvzem vode (m3/dan, l/s),
 • predvideni letni odvzem vode (m3/leto),
 • podatki o napravi oziroma sistemu naprav, ki rabi vodo,
 • podatki o površini, na kateri se izvaja vodna pravica, in
 • obdobje v letu, v katerem se bo rabila voda.

II. Priloge h vlogi

 • tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo,
 • izpis iz veljavne prostorske dokumentacije,
 • kopija načrta parcele z vrisom predvidenih objektov,
 • izjava lastnika nepremičnine, na kateri bo predviden odvzemni objekt, in
 • druga ustrezna strokovna mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo vode in izdajo vodnega dovoljenja.

III. Dodatno

Če je odvzem vode iz prvega odstavka tega člena predviden iz podzemnih voda, je potrebno vlogi poleg podatkov iz prejšnjega odstavka priložiti tudi:

 • podatke o pridobljenem dovoljenju za raziskavo podzemnih voda in
 • hidrogeološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta.

IV. Vsebina tehnične dokumentacije

 • tehnično poročilo z opisom odvzema vode, dovodnega sistema, odvodnega sistema z iztokom in opisom naprave za rabo vode,
 • risbe in skice osnovnih konceptov tehničnih rešitev objektov in naprav, ki so predvideni za rabo vode, izrisane v primernem merilu; situacijo z vrisom objektov in naprav za rabo vode; tlorise in prereze zajetja, dovodni in odvodni sistem z iztokom in
 • hidrološko poročilo za vodni vir v profilu odvzemnega objekta ali podatke o pretokih vodotoka na odvzemnem mestu, v kolikor le-teh odločujoči organ ne more določiti na podlagi lastne evidence oziroma lastnih podatkov o pretokih vodotokov državnega monitoringa.

Zakonodajne osnove in literatura:

 • ZAKON O VODAH – ZV-1B, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah /ZV-1B/; Uradni list RS št.57/2008 z dne 10.6.2008
 • PRAVILNIK o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda; Uradni list RS, št. 79/2007z dne 31. 8.

Vgradnja toplotnih črpalk

Vsak ogrevalni sistem ima svoje posebnosti, zato projekte delamo individualno. Z našimi strankami se najprej temeljito pogovorimo, kakšne so njihove želje in pričakovanja od ogrevalnega sistema.

Šele nato se odločimo, kateri sistem inštalacij je najbolj optimalen glede na želje in potrebe naročnika. Pred izvedbo navadno naredimo okvirni predračun, da investitor vnaprej ve, kako visoka bo cena investicije.

Pri nas stavimo na znanje in kakovost. V zadnjih desetih letih poslovanja smo nabrali veliko izkušenj, predvsem z vgradnjo geotermalnih toplotnih črpalk.

Nudimo vam:

 • Svetovanje pri izbiri toplotnega vira (zemlja, voda…)
 • Določitev moči toplotne črpalke
 • Tehnično zasnovo kotlovnice
 • Dobavo in vgradnjo toplotne črpalke skupaj s pripadajočo opremo (povezave, hranilnik tople vode, zalogovnik, idr.)
 • Garancijo na opravljena dela
 • Servis in vzdrževanje